Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΕΙ

Η γενικότερη εικόνα του τοπίου των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. σήμερα έχει ως εξής:

Εκ των 93 Τμημάτων – ειδικοτήτων έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα για 68 (73%) εξ αυτών και υπολείπονται άλλα 25 (27%) κυρίως Μηχανικών και δευτερευόντως Γεωτεχνικών. Tα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα που εκκρεμούν και για τα οποία είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εστάλησαν υπογεγραμμένα στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη συνέχεια στάλθηκαν για νομοτεχνική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) – σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3549/2007 – το Δεκέμβριο του 2010, , προκειμένου στην συνέχεια να αποσταλούν στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Σ.τ.Ε επέστρεψε στο Υπουργείο Παιδείας τα σχέδια Π.Δ. για την επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. προκειμένου αυτά να τροποποιηθούν με βάση τις νομοτεχνικές παρατηρήσεις του, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Σ.τ.Ε εστιάζει κυρίως στις ρυθμίσεις περί «διευρυμένων επιμελητηρίων», «τεχνικής ευθύνης» κ.λπ των σχεδίων Π.Δ. οι οποίες δεν απορρέουν από εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμου. Το αρμόδιο Υπουργείο για να μην έχει προβλήματα εφαρμογής των Π.Δ, είναι υποχρεωμένο να εναρμονίσει τις διατάξεις των σχεδίων με τις νομοτεχνικές παρατηρήσεις του Σ.τ.Ε.

Δεδομένου ότι μέσω των δημοσιευμάτων των Μ.Μ.Ε δίδεται η εντύπωση ότι σταματά ή ακυρώνεται η έκδοση των Π.Δ, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι αυτή είναι μια συνήθης πρακτική του Σ.τ.Ε σε όλα τα σχέδια Π.Δ. που προωθεί προς έκδοση, η εκάστοτε Διοίκηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που επί μακρόν απασχολεί όχι μόνον τα Ιδρύματά και τους φοιτητές και αποφοίτους τους, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα εξής:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 514/89 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/5-10-89) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-83).

Συμπληρωματικά δικαιώματα έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/97 «Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού» (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25-7-97) και του Π.Δ. 340/98 «Περί επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του» (ΦΕΚ 228/τ.Α’/6-10-98) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2771/99 (ΦΕΚ 280/τ.Α’/16-12-99) και του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’/28-6-06), σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα της απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στους σχετικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου για διοικητικά στελέχη καθώς και στις προκηρύξεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) για την απόκτηση εξειδίκευσης στην διδακτική προκειμένου να μπορούν να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 514/89 οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου.
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
 • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
 • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να εξελιχθούν σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους.

Επιπλέον οι ρυθμίσεις του Ν. 3470/2006 προβλέπουν ότι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μετά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή επί 4ετία μετά την απόκτηση του πτυχίου και την δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄τάξης μετά την 3ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού έχουν καθορισθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 174/2006 (ΦΕΚ 184/τ.Α΄/5-9-06) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-83).

 1.  

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την οργάνωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  •  
   • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
   • Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
   • Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.
   • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 2. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2009 (ΦΕΚ 89/τ.Α’/11-6-09) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-83).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΕΑΔΣΑ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, καλλιτεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, καθώς και τον Σχεδιασμό (design) Επίπλου, Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων, είτε μεμονωμένων, είτε παραγόμενων βιομηχανικά.

Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητας τους και με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων απασχολούνται με τη λειτουργική διαμόρφωση, αισθητική μελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων και, ειδικότερα, με:
  α) το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μη φερόντων δομικών στοιχείων,
  β) το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή τελειωμάτων (επενδύσεις, χρωματικές μελέτες, φωτισμό κ.λ.π.),
  γ) το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή επίπλωσης και
  δ) το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων.
  Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης μελέτης και εφαρμογής, δηλαδή προγραμματισμό, σχεδιαστική ανάλυση, μελέτη διαμόρφωσης χώρου, αισθητική μελέτη, οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργασιών εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται επέμβαση στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται για ανέγερση νέων κτιρίων.
 • Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εφαρμογή ελαφρών μεταβλητών κατασκευών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κ.λ.π) σε ήδη διαμορφωμένους ελεύθερους χώρους. Επίσης, απασχολούνται με τη μελέτη, επιλογή και εφαρμογή των διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική μελέτη.
 • Στον Τομέα του Σχεδιασμού Αντικειμένων (design) απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντικειμένων, επίπλων, καθώς και χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 • Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, στην Διακόσμηση και στο Σχεδιασμό (design) επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο τους.
 • Μπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) έχει εκδοθεί το Π.Δ. 349/89 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/14-6-89) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. Οι σημαντικότερες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού είναι ο Ν. 2515/97 “Άσκηση Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού” (ΦΕΚ 154/τ.Α’/25-7-97) και το Π.Δ. 340/98 “Περί επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του” (ΦΕΚ 228/τ.Α’/6-10-98) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2771/99 (ΦΕΚ 280/τ.Α’/16-12-99) και του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’/28-6-2006).

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.
 •  

  Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

  •  
   • Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λπ.
   • Τήρηση λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λπ.
   • Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
   • Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής, όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λπ.
   • Ενημέρωση καρτελών.
   • Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
   • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίων, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
   • Μισθοδοσία.
   • Τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
   • Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων.
   • Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών προμηθειών κ.λπ.
 • Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμου υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
 • Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α, Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κ.λπ.
 • Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 183/08 (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/3-12-08) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-83).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων του Τμήματος καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

 • ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:

 • Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Στην παράγραφο 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-1983) που αφορά τη Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι. αναφέρονται τα εξής:

«Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων. Με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται».

Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο Π.Δ. για τους αποφοίτους των τμημάτων Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι. κι έτσι ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Υπομηχανικών, όπως καθορίζονται από Β.Δ. 657/70 (ΦΕΚ 227/τΑ΄/24-10-1970).

Επι μέρους επαγγελματικά δικαιώματα για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι. τα οποία έχουν αποκτηθεί με νεότερες διατάξεις είναι τα εξής:

 1. Με το Π.Δ. 420/87 (ΦΕΚ 187/τΑ΄/20-10-1987), αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77 (ΦΕΚ 162/τΑ΄/10-6-1977), δίδεται η δυνατότητα εκτέλεσης – λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αεριών καυσίμων.
 2. Πυρoπρoστασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις υπ’ αριθμ. 3/1981 (παρ. 1α, άρθ. 13) (ΦΕΚ 20/τ.Β΄/19-1-1981), υπ’ αριθμ. 71/1988 (παρ. 4.1.1, 4.3.1, άρθ. 4) (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/17-2-1981) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθ. 1 του Π.Δ. 374/88 (ΦΕΚ 32/τΑ/12-8-1988) και υπ’ αριθμ. 8/1997 (παρ. 9.1, άρθ. 9)  (ΦΕΚ 725/τ.Β΄/19-8-1997).
 3. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 7 & 10 του Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/τΑ΄/25-4-1996).
 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/τΑ΄/11-12-85) δίδεται η δυνατότητα απόκτησης αδείας Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων.
 5. Εκτέλεση, συντήρηση, και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8.14 του άρθ. 7 του Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/τΑ΄/1-3-2000).
 6. Με την Αριθ. Οικ. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΕΚ 291/τΒ΄/8-3-2002) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. αναλαμβάνουν αυτοδύναμα ή χωρίς προϋποθέσεις για πρώτη φορά δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής αντιμετώπισης ενός έργου ανελκυστήρα. Ειδικότερα: Στο άρθρο 3 δίδεται πλέον σαφώς το δικαίωμα εγκατάστασης και υπογραφής ΥΔΕ (Δήλωση προσωρινής Ηλεκτροδότησης για δοκιμαστική λειτουργία ανελκυστήρα) στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. για τους οποίους προβλέπονταν μεν, αλλά κατόπιν αναλόγου προϋπηρεσίας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι,11)-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. αποκτούν πλέον το δικαίωμα να αναλαμβάνουν αυτόνομα ως επικεφαλής συνεργείων την συντήρηση ανελκυστήρων (είτε για πρόληψη ατυχημάτων, είτε για επανέλεγχο καλής λειτουργίας) και για τους οποίους μέχρι την δημοσίευση του παραπάνω ΦΕΚ δεν προβλεπόταν με σαφήνεια κάτι τέτοιο.
 7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/τΑ΄/21-6-88) που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των άρθ. 5, 12 & 14 του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/τΑ΄/18-10-85), ο οποίος συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/τΑ΄/18-1-96), οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας είτε σαν μισθωτοί εργαζόμενοι σε κάποια επιχείρηση, είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Β.Δ. 657/70 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/24-10-1970) pdf-icon
Π.Δ. 420/87 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/20-10-1987) pdf-icon
Π.Δ. 511/77 (ΦΕΚ 162/τ.Α΄/10-6-1977) pdf-icon
3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 20/τ.Β΄/19-1-1981)pdf-icon
71/1988 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/17-2-1988) pdf-icon
[Π.Δ. 374/88 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/12-8-1988)](http://diasyndesi.teicm.gr/documents/stuff/epag_dikaiomata/MIX/PD_374 88.pdf) [pdf-icon](http://diasyndesi.teicm.gr/documents/stuff/epag_dikaiomata/MIX/PD_374 _88.pdf)
[8/1997 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725/τ.Β΄/19-8-1997)](http://diasyndesi.teicm.gr/documents/stuff/epag_dikaiomata/MIX/PYR_DIAT
 81997.pdf) [pdf-icon](http://diasyndesi.teicm.gr/documents/stuff/epag_dikaiomata/MIX/PYR_DIAT 8_1997.pdf)

Π.Δ 87/1996 (ΦΕΚ 72/τΑ΄/25-4-1996) pdf-icon
Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/τΑ΄/11-12-85) pdf-icon
Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/τΑ΄/1-3-2000) pdf-icon
Κ.Υ.Α. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΕΚ 291/τΒ΄/8-3-2002) pdf-icon
Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/τΑ΄/21-6-88) pdf-icon
Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/τΑ΄/18-10-85) pdf-icon
Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/τΑ΄/18-1-96) pdf-icon

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) που αφορά τη Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι. εκδόθηκε το Π.Δ. 318/94 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/7-10-1994). Με την έκδοση όμως της αριθμ. 678/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παραπάνω Π.Δ. Έτσι αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύει οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 1 και το άρθρο 2.

Επιπλέον με το άρθρο 5 του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168/τ.Α’/2-10-1985) προβλέφθηκε η εγγραφή των  “Τεχνολόγων Πολιτικών Δομικών Έργων” στο ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) ώστε να αποκτούν αυτοδύναμα εργοληπτικό πτυχίο για κατασκευή οικοδομικών έργων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/τΑ’/21-6-88) που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 1568/85 (Φ.Ε.Κ. 177/τΑ’/18-10-85), ο οποίος συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/τΑ’/18-1-96), οι Πτυχιούχοι Πολιτικών Δομικών Έργων, απόφοιτοι των T.E.I., μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σαν μισθωτοί εργαζόμενοι σε κάποια επιχείρηση με δραστηριότητα τα Ορυχεία άνθρακα, Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές και Δημόσια ‘Εργα.

Κατεύθυνση Μηχανικών  Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α’/24-11-1983) που αφορά τη Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι. εκδόθηκε το Π.Δ. 318/94 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/7-10-1994). Με την έκδοση όμως της αριθμ. 678/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παραπάνω Π.Δ. Έτσι αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύει οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 1 και το άρθρο 2.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα των τοπογραφικών μελετών και έργων, για τους Μηχανικούς Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ 318/94, όπως ακριβώς και για τους πτυχιούχους Τοπογράφους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetem.gr