Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σκοπός – Περιγραφή

Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι γενικοί σκοποί που επιδιώκονται είναι οι εξής:

 • Να σχηματίσουν τα άτομα ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό τους.
 • Να ενημερωθούν για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας.
 • Να μάθουν να διερευνούν τον κόσμο της εργασίας και να λαμβάνουν αποφάσεις.
 • Να προετοιμαστούν για τη μετάβασή τους σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή/και για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
 • Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και καλής επικοινωνίας με τους γύρω τους, αποδεχόμενοι τις ιδιαιτερότητες του άλλου.

Οι ειδικότεροι στόχοι της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας μπορούν να ενταχθούν στις παρακάτω 4 ενότητες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Α) Στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Να κατανοήσουν τα άτομα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, τις ικανότητες, τις αδυναμίες και τις δεξιότητές τους.
 • Να καταστούν ικανά να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.
 • Να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους συνείδηση.
 • Να αντιμετωπίζουν θετικά τον εαυτό τους και τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή τους.

Β) Στην ενημέρωσή τους για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην αναζήτηση, κριτική ανάγνωση και  επεξεργασία πληροφοριών.

Τέτοιοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Να ασκηθούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όσον αφορά στην πληροφόρησή τους για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • Να ασκηθούν στην περιγραφή ποικίλων επαγγελματικών χώρων και δραστηριοτήτων.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
 • Να αξιολογούν και να επιλέγουν πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Να μάθουν τρόπους επεξεργασίας νέων πληροφοριών (εκπαιδευτικών και επαγγελματικών).
 • Να είναι σε θέση να διερευνούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης- κατάρτισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών και εργασίας στην τοπική και παγκόσμια κοινότητα.
 • Να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Να κατανοήσουν τη διάσταση και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στο χώρο της απασχόλησης.
 • Να ενημερωθούν για τον κόσμο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να γνωρίσουν επαγγελματικούς χώρους και νέες μορφές εργασίας.
 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Γ) Στην ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων.

Παραδείγματα τέτοιου είδους στόχων είναι τα εξής:

 • Να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους.
 • Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης και να γίνουν ικανοί να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις.
 • Να μπορούν να διακρίνουν τις επιδράσεις του σχολείου, της οικογένειας και της κοινωνίας στις δικές τους επιλογές και αποφάσεις.
 • Να μάθουν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την εργασία.
 • Να προβλέπουν τις συνέπειες των διαφόρων αποφάσεων και να εκτιμούν τα κατά και τα υπέρ κάθε δυνατής επιλογής.
 • Να προβληματιστούν για το ρόλο των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και να μειώσουν την επίδρασή τους στη λήψη αποφάσεων.

Δ) Στη μετάβαση από το ένα στάδιο εκπαίδευσης στο άλλο ή από την εκπαίδευση στο χώρο της απασχόλησης ή από τη μια επαγγελματική δραστηριότητα στην άλλη (αναπροσανατολισμός).

Παραδείγματα στόχων αυτής της κατηγορίας είναι τα εξής:

 • Να αποκτήσουν ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και νέα δεδομένα και να έχουν ευελιξία.
 • Να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με διάφορους τρόπους.
 • Να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται.
 • Να διακρίνουν και να αποδέχονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των άλλων.
 • Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία με άλλα άτομα.